SBG BUFORD SCHEDULE

class schedule

bufordMONTUEWEDTHUFRISATSUN
6:00 AMINTERMEDIATE JIU JITSU / FITNESS PERFORMANCEINTERMEDIATE JIU JITSU (no gi) / FITNESS PERFORMANCEINTERMEDIATE JIU JITSU / FITNESS PERFORMANCEADVANCED JIU JITSU / FITNESS PERFORMANCEINTERMEDIATE JIU JITSU (no gi) / FITNESS PERFORMANCE
9:00 AMJR GORILLAS, CHIMPS, & SUBMISSION SAMURAI / FITNESS KICKBOXING
9:30 AMFITNESS PERFORMANCEFITNESS KICKBOXINGFITNESS PERFORMANCEFITNESS KICKBOXINGFITNESS PERFORMANCE
10:00 AMJIU JITSU & MUAY THAI TEAM TRAINING
10:15 AMFOUNDATIONS MUAY THAI / INTERMEDIATE JIU JITSU / FITNESS PERFORMANCE
10:30 AMMMA TEAM TRAININGMMA TEAM TRAININGMMA TEAM TRAINING
11:00 AMFOUNDATIONS MUAY THAIFOUNDATIONS JIU JITSU FOUNDATIONS MUAY THAYFOUNDATIONS JIU JITSU
11:30 AMINTERMEDIATE MUAY THAY / FOUNDATIONS JIU JITSU / ADVANCED JIU JITSU
12:00 PMINTERMEDIATE JIU JITSUINTERMEDIATE MUAY THAIINTERMEDIATE JIU JITSUINTERMEDIATE MUAY THAIINTERMEDIATE JIU JITSU (no gi)
4:15 PMSPIDERMONKEYS (6-7)SPIDERMONKEYS (6-7)
5:00 PMJR GORILLAS (11-13) / FITNESS KICKBOXING / FITNESS PERFORMANCECHIMPANZEES (8-10) / FITNESS PERFORMANCE / FOUNDATIONS MUAY THAIJR GORILLAS (11-13) / FITNESS KICKBOXING / FITNESS PERFORMANCECHIMPANZEES (8-10) / FITNESS PERFORMANCE / FOUNDATIONS MUAY THAIJR GORILLAS & CHIMPS / FITNESS KICKBOXING
6:00 PMLEADERSHIP TEAMLEADERSHIP TEAMLEADERSHIP TEAMLEADERSHIP TEAM
6:15 PMINTERMEDIATE MUAY THAI / FITNESS PERFORMANCEINTERMEDIATE JIU JITSU (no gi)INTERMEDIATE MUAY THAI / FITNESS PERFORMANCEINTERMEDIATE JIU JITSUADVANCED FITNESS PERFORMANCE / INTERMEDIATE JIU JITSU (no gi) / MUAY THAI TEAM TRAINING
6:30 PMFITNESS KICKBOXINGFITNESS KICKBOXING
7:30 PMFOUNDATIONS MUAY THAI / INTERMEDIATE JIU JITSUFOUNDATIONS JIU JITSU / ADVANCED MUAY THAIFOUNDATIONS MUAY THAI / INTERMEDIATE JIU JITSUFOUNDATIONS JIU JITSU / INTERMEDIATE MUAY THAI
chevron-down